ผ้าพระบฏ

ผ้าพระบฏ หมายถึง ผืนผ้าที่เขียนภาพพระพุทธเจ้า พุทธประวัติ หรือทศชาติชาดก ตลอดจนข้อคติธรรมคำสอน สำหรับห้อยแขวนเป็นพุทธบูชา มีขนาดแตกต่างตามคติและความนิยม โดยนิยมเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว หรือ ขนาบข้างด้วยพระอัครสาวก รวมถึงเรื่องราวอื่น ๆ เช่น พระมาลัย ชาดกทศชาติ พระเวสสันดรชาดก พระเจดีย์จุฬามณี และข้อคติธรรมต่าง ๆ เพื่อการสักการะ ประดับ ตกแต่งและประกอบการถ่ายทอดสอนสั่ง เผยแผ่พระศาสนาจนกระทั่งเป็นการสืบทอดและอุทิศส่วนกุศลสร้างผลบุญ
ผ้าพระบฏที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย ได้มาการขุดกรุพระเจดีย์ วัดดอกเงิน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมศิลปากร ในโครงการสำรวจทางโบราณคดีเหนือเขื่อนภูมิพล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบฎผืนนี้มีขนาดใหญ่มาก คือกว้าง ๑.๘ เมตร และยาวถึง ๓.๔ เมตร เป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ แวดล้อมด้วยเหล่าทวยเทพ สภาพเมื่อแรกพบนั้นชำรุด มีรอยขาดผ่ากลาง ซึ่งเป็นลักษณะการชำรุดก่อนที่จะนำไปบรรจุไว้ในหม้อดิน จึงสันนิษฐานว่าพระบฏนี้มีอายุเก่ากว่าพระเจดีย์ หรือมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒
        ในสมัยรัตนโกสินทร์ วัตถุประสงค์การสร้างพระบฏยิ่งหลากหลายออกไป กล่าวคือมีทั้งที่ทำขึ้นเพื่อสืบทอดพระศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ และเพื่อเป็นอานิสงส์แก่ตนเองและครอบครัว เมื่อวัตถุประสงค์หลากหลาย จึงทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพระบฏไปด้วย ทั้งในด้านเรื่องราว วัสดุ และขนาด
ผ้าพระบฏมิใช่เป็นแค่เพียงงานศิลปะเท่านั้น แต่เป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความเป็นอยู่ และความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี แสดงถึงความเจริญงอกงามของพุทธศาสนาที่เป็นบ่อเกิดของขนบประเพณีนิยม วัฒนธรรม และวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนแต่ละพื้นที่ของไทย
การถวายผ้าพระบฏที่มีรูปพระพุทธเจ้า หรือรูปพุทธประวัติถือว่าได้บุญมาก จัดเป็น(อุเทสิกเจดีย์)เหมือนได้สร้างพระพุทธรูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีความเชื่อที่ว่า ผู้ที่ได้สร้างพระบฏถวายและเขียนชื่อ นามสกุล บนผ้าพระบฏ แล้วนำผ้านั้นไปถวายไว้ในบวรพุทธศาสนา ก็จะมีความเป็นสิริมงคล มีโชคมีชัย ปารถนาสิ่งใดก็จะสมหวังทุกๆอย่าง นอกจากนี้ยังนิยมทำถวายเพื่ออุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเพื่ออุทิศให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
เทศกาลงานบุญผะเหวต วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นทุกปี โดยจัด ๓ ปีติดต่อกัน เวันกับวัดนรรวาราม บ้านหนองโอ
Share Button