โครงการจัดทำปฏิทินโปสเตอร์ “มรดกทางภูมิปัญญาพื้นถิ่นอีสาน” พุทธศักราช ๒๕๖๑

โครงการจัดทำปฏิทินโปสเตอร์ “มรดกทางภูมิปัญญาพื้นถิ่นอีสาน” พุทธศักราช ๒๕๖๑

ชื่อโครงการ

โครงการจัดทำปฏิทินโปสเตอร์ “มรดกทางภูมิปัญญาพื้นถิ่นอีสาน ผ้าแพรผู้ไท” พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

หลักการและเหตุผล

หัตถกรรมพื้นถิ่นอีสาน “ผ้าแพรผู้ไท” ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงาม ประวัติศาสตร์ ของชาวอีสานที่สืบต่อกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษจวบจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญของภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นถิ่นอีสานจึงไม่เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการสืบสานและพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการถักทอที่เป็นเอกลักษณ์อย่างยั่งยืน

“พรรณ์มหา” รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ช่างทอพื้นบ้าน ผู้ทรงภูมิปัญญาในพื้นที่ ตลอดจนศึกษาจากแห่งความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อภารกิจการอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมพื้นถิ่น และดำเนินงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของ “พรรณ์มหา” จึงได้จัดรวบรวมมรดกทางภูมิปัญญาเหล่านี้ เป็น “ปฏิทินโปสเตอร์ ประจำปี พุทธศักราช 2561” ซึ่งถือเป็นการรวบรวมมรดกทางภูมิปัญญาเกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นถิ่นอีสาน “ผ้าแพรผู้ไท” ที่เป็นเอกลักษณ์ ในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน สืบไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทจากระดับท้องถิ่นขึ้นสู่ระดับประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต
 2. เพื่อการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ การอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมพื้นถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมของชาวผู้ไทในประเทศไทย
 3. เพื่อดำรง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตของชาวผู้ไท
 4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมพื้นถิ่น และวัฒนธรรมของชาวผู้ไทให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 5. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน เกิดความซาบซึ้ง และภูมิใจในชาติพันธุ์ของตัวเอง

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มประชาชนในพื้นถิ่น
 2. กลุ่มคนในประเทศที่สนใจหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง ผ้าและสิ่งทักทอ
 3. กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น
 4. ตัวแทนจำหน่าย ห้าง/ร้านค้า
 5. หน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชน

 

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

สถานที่ดำเนินโครงการ

– การจัดเซตถ่ายภาพแสดงอัตลักษณ์และวิถีชีวิต ในแต่ละท้องถิ่น ตามชุมชนชาวผู้ไทในประเทศไทย

– การถ่ายภาพในสตูดิโอ ที่ PANMAHA STUDIO • Khon Kaen

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

panmaha-ok-fb PANMAHA STUDIO • Khon Kaen

Portrait Only For You.

Tel : 086 818 3838

 

ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการผลิตปฏิทินโปสเตอร์ แนวตั้ง ชนิดแขวน ขนาด 16 x 21 นิ้ว 10 แผ่น รวมปก จำนวน 10,000 ฉบับ ลักษณะภาพถ่ายที่ใช้ เป็นภาพผู้แสดงแบบรุ่นหนุ่มสาว แต่งกาย ชาติพันธุ์ผู้ไท ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ สอดแทรก หัตถกรรมหรือผลิตภัณฑ์ และแสดงออกถึงวิถีชีวิตที่ดีงาม ที่ทรงคุณค่าของชาวผู้ไท โดยปฏิทินใช้สำหรับเป็นของขวัญในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ให้กับประชาชนทั่วไป

 

งบประมาณ

จำนวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว  ความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทก้าวจากระดับท้องถิ่นขึ้นสู่ระดับประเทศ คุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ไทดีขึ้น
 2. การศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ การอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมพื้นถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมของชาวผู้ไทในประเทศไทยเป็นไปอย่างยั่งยืน
 3. ดำรง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตของชาวผู้ไท
 4. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การอนุรักษ์พัฒนาหัตถกรรมพื้นถิ่น อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวผู้ไทเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 5. ประชาชนในชุมชน เกิดความซาบซึ้ง และภูมิใจในชาติพันธุ์ของตัวเอง

 

วิธีการดำเนินการ

การดำเนินการ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน

เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม
1.รับสมัครบุคลากรในการดำเนินงาน      ✔  ✔  ✔                        
2.อบรมชี้แจงขั้นตอนการเก็บข้อมูล        ✔  ✔  ✔                        
3.ดำเนินการจัดทำอาร์ทเวิรค์ปฏิทิน        ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔              
4.ตรวจสอบข้อมูลและและส่งพิมพ์                    ✔  ✔  ✔  ✔  ✔        
5.ส่งมอบปฏิทิน                            ✔  ✔  ✔    
6.สำรวจและประเมินผล                              ✔  ✔  ✔  ✔

 

 

ตัวอย่างภาพถ่ายที่ใช้สำหรับจัดทำปฏิทินโปสเตอร์

_d3x1578-edit _d3x4567-edit-edit-2 _d3x2111-edit-q
10896421_10203327167768953_5349049237466171357_o _d3x5236 mgb_8666-edit-edit-edit
_d3x7165-edit _d3x0485-edit _d3x4129-edit

 

 

 

พิเศษ สำหรับห้างร้าน/บริษัท และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่จะร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์ในครั้งนี้

สบทบทุน ๕,๐๐๐ บาท ได้รับปฏิทิน จำนวน ๕๐ เล่ม พร้อมลงแท็กโฆษณาประชาสัมพันธ์ ห้างร้าน บริษัทของท่านครับ

☎☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line : hansamurano
หรือโทรด่วน  น้าอ่างกบ : 086 8183838  พี่เสกสรร : 081 8712571
Share Button